تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. مقالات
  4. chevron_left
  5. تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با وجود آن که کافئین به عنوان یک مکمل تحریک کننده روانی به طور گسترده توسط ورزشکاران استفاده می شود؛ اما اثربخشی مصرف آن در دوره های مختلف تمرینی و انواع ورزش ها، به خوبیمشخص نیست. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر مکمل کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق: ۱۴ بازیکن مرد تنیس روی میز )با میانگینسنی ۶/ ۱۱ ± ۲۹ سال، قد ۷۹ / ۷± ۱۷۵ سانتی متر و وزن ۲۶ / ۱۵ ± ۰۷ / ۷۷ کیلوگرم( به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. طرح تحقیق به صورت متقاطع و به گونه ای طراحی شد که آزمودنی ها سه مرتبه با فاصله یک شبانه روزاز یکدیگر در یکی از سه حالت کنترل، مصرف مکمل کافئین ) ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( و مصرفدارونما )پودر نشاسته به صورت کپسول( قرار گرفتند. در هر جلسه آزمودنی ها به ترتیب آزمون های مهارتی فورهند، بک هند، سرویس و در نهایت، آزمون چابکی و زمان عکس العمل را اجرا کردند. داده ها با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند و سطح معنی داری ۰۵ / p>0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مصرف کافئین اثر معنی داری بر نتایج آزمو نهای مهارتی فورهند،بک هند، سرویس تنیس روی میز و همچنین آزمو نهای چابکی و زمان عکس العمل )به نور و صدا( بازیکنان ندارد ) ۰۵ / p<0 (. نتیجه گیری: مصرف ۵ میلی گرم کافئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، بر بهبود شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز تاثیر ندارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست