آرشیو مقالات

تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: زمینه و هدف: با وجود آن که کافئین به عنوان یک مکمل تحریک کننده روانی به طور گسترده توسط ورزشکاران استفاده می شود؛ اما اثربخشی مصرف آن در دوره های مختلف تمرینی و انواع ورزش ها، به خوبیمشخص…

تاثیر فشار نظارت بر تصمیم گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژه تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تصمیم گیری تحت فشار نظارت و ارتباط آن با بازپردازش تصمیم بود. آزمودنی ها ۲۵ ورزشکار ماهر تنیس روی میز بودند که در آن یک تکلیف شبیه سازی تصمیم گیری تنیس روی میز…

تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر زمان عکس العمل بازیکنان تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: تمرینات نوروفیدبک به طور فزایندهای به منظور بهینه سازی عملکردهای مختلف مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد ورزشی در بسیاری از رشته های ورزشی به طور مستقیم با زمان عکس العمل در ارتباط است همچنین توانایی تنظیم…

بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: هدف این تحقیق بررسی انتقال تکلیف در فورهند و بکهند تنیس روی میز بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شرکت کننده در کلاس های تربیت بدنی عمومی واحد تنیس روی میز دانشگاه الزهرا بودند که۳۰ نفر به صورت…

تاثیرآموزش راهبردهای یادگیری و دشواری تصمیم بر میزان دقت ضربه فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در شرایط دشواری تصمیم بر دقت ضربه فورهند تاپ اسپین تنیس روی میز بود. شرکت کنندگان ۲۹ بازیکن مرد ماهر با میانگین سنی ۲۴/۹±۲۰/۲۱ سال بودند که به…

تاثیر فشار نظارت بر تصمیم گیری و ارتباط آن با بازپردازش ویژه تصمیم در ورزشکاران ماهر تنیس روی میز

commentبدون دیدگاه
چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تصمیم گیری تحت فشار نظارت و ارتباط آن با بازپردازش تصمیم بود. آزمودنی ها ۲۵ ورزشکار ماهر تنیس روی میز بودند که در آن یک تکلیف شبیه سازی تصمیم گیری تنیس روی میز…
فهرست